Privacy verklaring

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de internetsite van Duijnborgh Certification BV worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Duijnborgh Certification BV houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieronder volgt het privacystatement van Duijnborgh Certification BV.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Duijnborgh Certification BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Duijnborgh Certification, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Duijnborgh Certification verstrekt. Duijnborgh Certification kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw geslacht
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM DUIJNBORGH CERTIFICATION UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Duijnborgh Certification verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Duijnborgh Certification uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit certificatie diensten en advisering op dit gebied.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Duijnborgh Certification verzamelt alleen bijzondere categorieën van persoonsgegevens wanneer de relevante personen ons vrijwillig deze informatie verstrekken of wanneer de verzameling van dergelijke informatie vereist of toegestaan is door de wet of professionele standaarden. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens omvatten persoonsgegevens met betrekking tot ras, etniciteit, politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, religieuze of politieke overtuigingen, gegevens betreffende gezondheid, genetische gegevens, biometrische gegevens, seksueel leven of geaardheid, of strafregister. Gelieve uw discretie te gebruiken bij het verstrekken van persoonsgegevens van bijzondere categorieën aan Duijnborgh Certification, en verstrek in geen geval persoonsgegevens van bijzondere categorieën aan Duijnborgh Certification, tenzij u daarmee expliciet toestemt dat Duijnborgh Certification deze informatie gebruikt voor legitieme zakelijke doeleinden.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@dbcert.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

HOE LANG DUIJNBORGH CERTIFICATION GEGEVENS BEWAART
Duijnborgh Certification bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Duijnborgh Certification verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Duijnborgh Certification worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Duijnborgh Certification gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dbaudit.nl. Duijnborgh Certification zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Duijnborgh Certification neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Duijnborgh Certification maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Duijnborgh Certification verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Duijnborgh Certification op via
info@dbcert.nl. www.dbcert.nl is een website van Duijnborgh Certification. Duijnborgh Certification is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 40270, 3504 AB Utrecht
Vestigingsadres: Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht
Telefoon: 088 -1601750
E-mailadres: info@dbcert.nl