Klachten, complimenten en beroepen

Wij streven ernaar alle partijen met onze dienstverlening zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ook als wij denken dat we het goed gedaan hebben, heeft u daar misschien een heel andere mening over. In die -en alle andere- gevallen waar u van mening bent dat onze dienstverlening kan worden verbeterd, nodigen wij u van harte uit uw opmerkingen met ons te delen. Immers, wij kunnen er van leren en zo mogelijk onze dienstverlening verbeteren. Daarnaast kan de situatie ontstaan dat u het niet eens bent met onze beslissing inzake uw certificering. In dat geval kunt u tegen die beslissing in beroep gaan. Mocht u onze inzet willen belonen met een compliment, dan horen wij dat ook graag.

Verschil tussen een klacht en een beroep
Een klacht definiëren wij als een uiting van misgenoegen of ontevredenheid over ons handelen of optreden. Voorbeelden zijn: het niet nakomen van afspraken, onbehoorlijk handelen, onze aanpak van het certificeringstraject (m.u.v. de gevallen waarin de beslissing ter discussie staat) e,d.
Een klacht kan betrekking hebben op Duijnborgh Certification, dan wel op een door Duijnborgh Certification gecertificeerd organisatie waarmee u in de zakelijke sfeer in contact bent gekomen.
Een beroep heeft betrekking op onze beslissing inzake de certificatie van uw organisatie.

Via deze website indienen van een klacht
U kunt op verschillende manieren uw klacht aan ons kenbaar maken. Dit kan o.a. door het invullen van het klachtenformulierop deze website.

Indienen van een beroepschrift
Beroepschriften dienen schriftelijk worden ingediend:

Duijnborgh Certification
o.v.v. beroepschrift
Postbus 40270
3504 AB Utrecht

Afhandeling van de klacht of beroep in eerste aanleg
Voordat uw klacht of beroep in behandeling wordt genomen, wordt deze beoordeeld op relevantie en ontvankelijkheid. Een klacht of beroep wordt als niet-ontvankelijk bestempeld indien de klager of steller van het beroepschrift geen direct belang heeft. U kunt dus in beginsel alleen een klacht of beroep indienen, als u direct betrokkene bent. Uw klacht of beroep wordt in eerste instantie in behandeling genomen door de Directie van Duijnborgh Certification. Deze beoordeelt de klacht of het beroep inhoudelijk waarbij hoor-en-wederhoor plaatsvindt. U wordt te allen tijde geïnformeerd over de afhandeling.

Bezwaarprocedure
Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht of beroep, kunt u tegen de beslissing bezwaar aantekenen. De afhandeling van het bezwaar wordt gedaan door de Commissie van Toezicht van Duijnborgh certification. De Commissie onderzoekt de klacht of het beroep en de afhandeling in eerste aanleg en adviseert de directie over de verdere afhandeling. Formeel is het advies niet bindend en blijft de Directie verantwoordelijk voor het te nemen besluit. Vanzelfsprekend zal de Directie goed luisteren naar het advies van de door haar aangestelde Commissie van Toezicht.